MRAVENEČKŮV ROK
KAŽDÝ MĚSÍC ZAŽÍVÁME NOVÉ

Příroda - Svátky a tradice - Naše pocity

kız yurtları farsça tercümeilhan böcü

Každý měsíc má své téma a je věnován činnostem, které souvisí s ročním obdobím, přírodními ději a lidovými tradicemi. Podle toho, co nám příroda nabízí, co můžeme pozorovat, zažívat a vnímat všemi smysly. S dětmi hledáme odpověď na otázku, co nám jednotlivá období přináší.

Témata měsíců se každý rok opakují a záleží na průvodcích a také dětech samotných, které aktivity ve školce spoluvytváří, jak je daný rok uchopí. Texty slouží také pro rodiny, jako inspirace pro práci s dětmi, a také jako informace, jakým tématům se s dětmi věnujeme. Najdete zde i říkanky a písničky, které se pojí s jednotlivými měsíci, abyste si je mohli doma společně říkat či zpívat a propojit tak život doma a ve školce.

Zprostředkováváme dětem ctnosti, kvality, pocity a emoce související s daným měsícem. Koncepci školního roku spojuje několik prvků, které se prolínají jednotlivými měsíci – jsou to prvky Příroda, Svátky a tradice a Naše pocity.

Slavíme a prožíváme jednotlivé svátky spolu s dětmi a rodiči.
Oslavujeme příchod jara, hojnost v období sklizně, rovnodennost a slunovrat...

PRVKY, KTERÉ SE
V MĚSÍCI PROLÍNAJÍ

Svátky
a tradice

Většina svátků má kořeny v oslavě přírodních dějů, ročních období a je úzce spjata s cykly slunce – oslavován je příchod jara, hojnost v období sklizně, rovnodennost a slunovrat… Svátky také člení rok na určitá období, udávají nám rytmus a pomáhají nám v orientaci v čase. Na různých místech a v různých kulturách se se oslavy přírodních cyklů podobaly. A v průběhu času se původní významy svátků různě překrývaly dalšími významy, zejména náboženskými a společenskými.

Svátky, které v Mravenečku slavíme, vychází především z tradičních oslav přírody a ročního cyklu a také z lidových tradic. Poznáváme také některé křesťanské svátky, seznamujeme se s legendami svatého Michaela, svatého Martina, svatého Barbory nebo svatého Mikuláše. Svátky slouží k obnovení sil a měly by posilovat to dobré v nás. S dětmi se zamýšlíme, co nám jednotlivé svátky přináší a co můžeme v daném období oslavovat. Hledáme propojení přes písně, říkanky, obrazy a symboly.

Jednou za měsíc pořádáme slavnost, na které se setkáváme rodiče, děti a průvodci. Tyto slavnosti uzavírají téma měsíce a především jsou svátečním setkáním nás všech. Hrajeme také intuitivní hry – ponoříme se do dětského světa, připomeneme si, jaké to bylo být dětmi, užíváme si přítomný okamžik. Další oslavy související s lidovými tradicemi jsou včleněny do denního programu, jiné probíhají odpoledne v širokém kruhu.

Příroda a její proměny

Roční sluneční cyklus, střídání ročních období a související proměny přírody odpradávna ovlivňovaly život člověka. V moderním, přetechnizovaném světě a v městském prostředí se tyto souvislosti poněkud ztrácí. S dětmi sledujeme proměny přírody během roku, pozorujeme rostliny i zvířata a jejich aktivitu v různých ročních obdobích. Přírodu poznáváme všemi smysly a dáváme dětem možnost poznat důležité vztahy v přírodě i souvislosti přírodních dějů s životem člověka.

Naše pocity

V předškolním věku se děti učí své pocity více ovládat a lépe je pojmenovávat. V souvislosti s tím roste i jejich schopnost svým pocitům i pocitům druhých porozumět a vcítit se do nich. Kolem čtyř let se děti také učí předvídat emoční reakci ostatních na určitou situaci. Schopnost verbalizace usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi. Také proto se vyjadřování pocitům v Mravenečku věnujeme. Děje se tak různou formou – pomocí vyprávění příběhů, pohádek, pomocí symbolické hry, kdy se děti učí vidět svět očima druhých lidí. Dětem se také dostává podpory a povzbuzení, pokud chtějí své pocity sdělit ostatním.

Za důležité považujeme potvrzování pocitů dětí ze strany dospělých, nikoliv jejich zpochybňování. Potvrzení nepříjemných pocitů je pro dítě ubezpečením, že to, co cítí je v pořádku a pomáhá mu se vyrovnat s takovými pocity i s nepříznivou situací. Pomáhá nám také při řešení konfliktů.  V průběhu času se tak dětí učí lépe a jemněji verbalizovat a vyjadřovat pocity své i druhých. Podporujeme dítě v uvědomění, že je svébytnou bytostí a zároveň pevnou součástí lidského společenství.

Lidské pocity a nálady se mění také v průběhu roku – těšení se na Vánoce, probouzení se s jarem, ponoření se do sebe v měsíci listopadu… Tyto emoce si v průběhu roku připomínáme, povídáme si o nich a zprostředkovávají nám je i jednotlivé slavnosti.

MRAVENEČKŮV ROK
MĚSÍCE MAJÍ RŮZNÁ TÉMATA

Probouzejí se brouci, kvete celá louka, sklízíme sladké ovoce

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen