PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
ROZVOJ CELKOVÝCH KOMPETENCÍ DÍTĚTE

Tvořivost - vnitřní motivace - prožitkové učení

Lesní mateřská škola Mraveneček zajišťuje povinné předškolní vzdělávání pro děti v posledním roce před nástupem do školy.

Předškolní příprava spočívá v harmonickém rozvoji celkových kompetencí dítěte. Kompetence (schopnosti) jsou souborem dovedností, vědomostí a postojů. Jedná se o dovednosti pro život. Lesní školky takový rozvoj dítěte podporují. Rozvíjíme jednotlivé kompetence prostřednictvím činností, které vychází z kontaktu s přírodou. Cílem je udržovat rovnováhu, podporovat pomaleji se rozvíjející dovednosti namísto jednostranného talentu.

Dětský svět je plný smysluplných her, v němž se buduje nejen pevný základ vzdělanosti každého dítěte, nýbrž také zodpovědná svobodná osobnost. Možnost hrát si by měla být samozřejmostí pro každé dítě. Co je tak úžasného na honičce, na schovávané anebo na slepé bábě? Proč se do nich dokážou děti cele ponořit? Proč si dospělí neumějí už hrát jako děti? Nejnápadnějším znakem dětského hraní je radostný pohyb. K poznání se děti přirozeně dostávají prostřednictvím nejrůznějších činností a her, při nichž je patrná plná pozornost. Co vše se mohou děti naučit u potoka při budování hráze či stavění mlýnků? Nejsou zde vlastně skryty základy fyziky?

Pohyb venku přirozeně rozvíjí hrubou motoriku, prací s přírodními materiály a činnostmi spojenými s praktickým životem se rozvíjí motorika jemná. Pečujeme o rozvoj lidských vztahů a sociálních dovedností. Veškeré činnosti, které jsou náplní školkových dní, přispívají k harmonickému rozvoji dítěte.

Pokroky dětí spolu s nimi zaznamenáváme do knihy Obraz mé cesty, mého vývoje, kde se s každou dovedností rozzáří jeden sluneční paprsek.

Je třeba mít na zřeteli, že vývoj každého dítěte je velmi individuální. Tempo rozvoje vzhledem k jednotlivým oblastem je u různých dětí odlišné. Většinu z oblastí děti rozvíjí zcela přirozeně, prostřednictvím her, poznávání a komunikace. Dobré zvládnutí některých oblastí, například Interpersonálních kompetencí, jsou velkou výzvou i pro mnoho dospělých. Dáváme dětem základ těchto dovedností, které budou dále rozvíjet během celého života.

Děti jsou vnímavé a citlivé bytosti, které se naučí vše, co potřebují, v ten nejlepší čas.